Vagina Melayu Cerita Sex Ngentot


Vagina Melayu Cerita Sex Ngentot

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

vagina-melayu-cerita-sex-ngentotCerita Sex – Nàmà sàyà àzurà.
Sàyà seoràng gàdis berumur 20 tàhun.
Sàyà bekerjà di sebuàh “cyber càfe” di sekitàr Ipoh. Sàyà mempunyài kesukààn yàng jàràng disukài oleh gàdis-gàdis di Màlàysià.
Sàyà sukà tubuh bàdàn sàyà diperhàtikàn oràng. Terutàmànyà bàgiàn dàdà sàyà. Tàpi bukàn dàlàm keàdààn bugil. Sàyà berkulit putih dàn beràmbut lurus pàràs bàhu. Tinggi sàyà 5 kàki lebih dàn beràt 45 kg. Potongàn bàdàn sàyà pulà iàlàh 36/25/32. Tàpi ini àdàlàh sekàràng, dulu tubuh sàyà tidàk begini.

Semàsà sàyà màsuk ke sekolàh menengàh, bàdàn sàyà sungguh kurus. Màcàm dàhàn pohon. Sàyà senàntiàsà meràsà cemburu melihàt kàwàn-kàwàn sàyà yàng mempunyài potongàn bàdàn yàng menàrik. Sàyà memiliki keinginàn untuk memiliki tubuh yàng indàh tetàp àdà. Nàmun làmà-kelàmààn pertumbuhàn bàdàn sàyà mulài berkembàng. Sàyà meràsà sungguh gembirà dengàn perubàhàn diri sàyà. Tàpi tàk àdà dàri kàwàn-kàwàn sàyà yàng menyàdàrinyà kàrenà setiàp kàli ke sekolàh sàyà memàkài bàju kurung yàng menutup bàgiàn dàdà sàyà yàng berukuràn 36B. Pàdà suàtu hàri, sàyà telàh tidur di rumàh kàwàn sàyà yàitu Lizà. Dàn keesokkàn hàrinyà kàwàn sàyà mengàjàk sàyà keluàr berjàlàn-jàlàn di kotà. Sàyà setuju sàjà. Sàyà hànyà t-shirt sertà jeàns mànàkàlà kàwàn sàyà memàkài bàju “bodyshàpe” wàrnà hitàm sertà jeàns biru (Lizà tidàk memàkài tudung). Bàju tersebut menàmpàkkàn bentuk tubuh kàwàn sàyà wàlàupun bàjunyà tidàk ketàt. Dàn bilà kàmi berjàlàn di kotà, sàyà lihàt bànyàk màtà lelàki yàng tertumpu pàdà kàwàn sàyà. Sàyà lihàt kàwàn sàyà tersenyum bànggà.

Kebetulàn sàyà mempunyài uàng di dàlàm dompet sàyà. Làntàs sàyà mengàjàk kàwàn sàyà untuk membeli bàju bodyshàpe untuk sàyà. Sàyà beli duà. Wàrnà hitàm dàn biru. Sekembàlinyà sàyà ke rumàh sàyà, sàyà terus mencobà keduà-duà bàju tersebut. Gembirà hàti sàyà. Wàlàupun bàju tersebut tidàk terlàlu ketàt, nàmun hàl itu tetàp terlihàt tonjolàn di bàgiàn dàdà sàyà. Dàn pàdà hàri Sàbtu yàng berikutnyà, sàyà berencànà hendàk ke kotà dengàn memàkài bàju bodyshàpe tersebut. Sàyà pun memàkài bàju tersebut. Sewàktu tibà di rumàh Lizà, dià berkàtà bàhwà sàyà tàmpàk kolot. Bilà sàyà menàtàp diri sàyà di cermin, sàyà tàhu kini bàgiàn dàdà sàyà tersembul. Dàn kàmi pun ke kotà. Kini ràmài lelàki yàng bertumpu kepàdà sàyà pulà. Kebànyàkàn dàri merekà memperhàtikàn dàdà sàyà. Sàyà mulà meràsà bànggà.

Setelàh àkhir tingkàt 5, sàyà dàn Lizà bekerjà di sebuàh cyber càfe kepunyààn kàkàknyà Lizà. Tàpi kàkàk Lizà yàng mengendàlikàn cyber càfe tersebut. Sàyà lihàt setiàp kàli àpàbilà kàkàk Lizà tibà di cyber càfe tersebut, pàkàiànnyà sungguh seksi. Dià sentiàsà memàkài skirt pendek dàn bàjunyà terbelàh di dàdà. Wàlàupun ukuràn buàh dàdànyà kecil dibànding àdiknyà, nàmun disebàbkàn besàr kolàr bàjunyà, àlur dàdànyà tetàp tàmpàk. Sàtu hàri ketikà sàyà, Lizà dàn kàkàknyà sedàng berbincàng, kàkàk Lizà menyàrànkàn Lizà dàtàng kerjà besok berpàkàiàn seksi seperti sàyà. àlàsànnyà supàyà dàpàt menàrik lebih ràmài pelànggàn. Bàgi Lizà itu bukàn sàtu màsàlàh. Cumà bàgi sàyà diànyà sàtu màsàlàh.Baca Selanjutnya

Vagina Melayu Cerita Sex Ngentot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs