Rasanya Seperti Melayang | Cerita Hot


Rasanya Seperti Melayang | Cerita Hot

Cerita Hot Rasanya Seperti Melayang, Cerita Hot Rasanya Seperti Melayang, berikut merupakan Cerita Hot Rasanya Seperti Melayang yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

rasanya-seperti-melayang-cerita-hotCerita Hot – sesudàh my husbànd b’dày pàrty.. seluruh berjàlàn normàl, suàmi gw tetàp bekerjà seperti biàsànyà dàn gw tetàp di rumàh. gw gàk tàu àpà jàlinànnyà àmà si dini berlànjut àto gàk, yg jelàs sejàk wàktu itu màs eko sering pulàng làrut màlàm bàhkàn pàgi. kàtànyà àdà kerjààn yg gàk bisà ditinggàl. gw pun mulài sering telepon2àn àmà tony, wàlàu dià memàksà untuk dàtàng ke rumàh gw, gw tetàp àjà nolàk biàrpun gw udàh pernàh jànji, àlàsàn gw tàkut ketàuàn, dià ngàjàk ML di luàr gw jugà tetàp nolàk, gàrà-gàrà gàk màu ninggàlin rumàh dàn tàkut kàlo màs eko pulàng gw gàk àdà di rumàh.. pàling bànter kità phone sex sàmpe berjàm2. gw berwujudyà nolàk berbàgài càrà.. tàpi ditinggàl terus menerus bikin gàiràh gw semàkin tinggi… àpàlàgi setiàp pulàng kàntor màs eko senàntiàsà menàngkis terkàit àlàsàn keletihàn.. ntàr àjà àn, wekeend àjà yà.. gilà seminggu sekàli buàt pàsàngàn bàru nikàh..mmh bikin gw pusing… kejàdiàn yg gàk disàngkà2 pun terjàdi.. suàtu pàgi, selàsà pàgi, sesudàh màs eko ke kàntor. entàh sesudàh pestà itu, gw semàkin beràni àjà berpàkàiàn, gw sering bànget gàk màke brà, kàlo keluàr kemànà2.. gàrà-gàrà kompleks rumàh kàmi dekàt àmà pàsàr, gw mengàmbil ketetàpàn untuk ke pàsàr, cumà màke dàster, dàn itupun tànpà brà.. sesudàh pulàng dàri pàsàr, gw lucuti dàster gw, tinggàl màke CD doànk, sàmbil màsàk.. selesài màsàk, gw nyàntài nonton dvd semiblue.. gàk làmà kemudiàn bel berbunyi, kontàn gw kàget, gw kecilin volumenyà, làntàs ke belàkàng ngàmbil bàju hànduk trus ke pintu.. pàs gw bukà terbukti om gw ( àdik nyokàp gw ). om gw ini emàng àkràb bànget àmà gw, bisà dibilàng gw ponàkàn pàling disàyàng làh..hehehe ( màklum imut ), doi emàng sering màmpir ke rumàh. dià sendiri udàh berFàmili ànàknyà duà, màsih kecil2 tàpi, dulu sebelum màrried gw sering bànget nginep di rumàhnyà buàt ngurusin ànàknyà, màklum merekà berduà pàdà bekerjà sebàgài PNS, làgiàn dulu wàktu gw màsih kecil om gw sering ngurusin gw. om gw di dephànkàm sedàng istrinyà di depkominfo… gw kàget àjà liàt om gw, màklum situàsi gw làgi sedàng ‘in’, eh om.. dàrimànà.. ini tàdi dàri kàntor tàpi gàk àdà kerjààn yà om màmpir àjà kesini sekàliàn nengokin kàmu, gimànà udàh isi belom ?.. isi àpààn? wong màs eko sibuk melulu. sàmbil berjàlàn ke ruàng dàlàm.. àni làgi ngàpàin nih, bàru àbis màndi?… bàru àbis màsàk, màu jugà màndi.. oyà om màu màkàn gàk? àni tàdi màsàk udàng tuh?.. udàh om tàdi bàru màkàn di kàntor, minum àjà deh.. gw làntàs kebelàkàng,buàtin kopi. gw bàlik k ruàng tàmu, nyediàin kopi, otomàtis gw nunduk didepàn doi, bàju hànduk gw tàlinyà ràdà kendor, so doi bisà ngeliàt nenen gw.. gw mikir àh biàsàlàh.. doi làngsung ngomong.. doi emàng blàk2àn oràngnyà dàn àmàt dekàt àmà gw.. weh udàh gede àjà itu, sàmbil màtànyà tertuju ke buàh dàdà gw, dulu wàktu kàmu màsih kecil om yg ngurusin kencing beràknyà, gàk nyàngkà sekàràng udàh besàr.. idih om bisà àjà, yee làgiàn dulu om udàh liàt donkh, àni justru blom liàt punyànyà om..hihihi.. eh, tàmbàh pintàr àjà sekàràng? gimànà kàbàr pàpà màmà? .. tuh kàn pàling pintàr àlihkàn perbincàngàn, bàik2 àjà kok om.. diminum kopinyà.. iyà, udàh kàmu màndi àjà sànà, om mo liàt tv bentàr.. gàk màu màndiin nih om? tàntàng gw sàmbil nyàlàin tv.. eh kàmu mulài beràni yà? kàn sekàràng udàh gede, jàdi bisà màndi sendiri.. àlàh bilàng àjà tàkut àdà yg bàngun.. eh nàkàl kàmu yà, àwàs om bilàngin pàpà loh.. udàh sànà màndi.. duh làgi màlàs màndi nih om, kàn enàk kàlo bàu keringàt gini, làgiàn kàlo àdà yg bàngun, ntàr àni yg beresin deh.. beresin àpànyà.. àh om màsà perlu penjelàsàn làgi ( om gw biàr kulitnyà kecoklàt2àn/hitàm tàpi bàdànnyà tegàp bànget kàyàk tentàrà ) .. beresin bàju màksud kàmu .. bikin tenàng yàng bàngun làh om gimànà sih.. emàng kàmu bisà tenànginnyà.. yàelàh om, emàng àni màsih kecil àpà.. siàpà yg ngàjàrin kàmu àn? gàk àdà suàmi kàmu jugà kok ngomong2 yg engàk2.. nàh tuh kàn pàsti udàh mulài tegàng tuh, làgiàn àni jàràng gituàn om, màs eko sibuk melulu trus sedàri kuliàh, àni sukà terkàgum2 àmà bodynyà om.. ingàt gàk wàktu kità berenàng dulu, àni sukà meluk om dàri belàkàng kàn.. àh kàmu bisà àjà, sànà kàmu màndi.. emàng àbis màndi màu diàpàin àni?… eh nih ànàk, biàr fresh làh… màsà sih gàk tertàrik àmà àni om? … hush.. tertàrik sih tertàrik, tàpi ingàt kàmu kàn ponàkàn sàyà, màsà om tegà sih àmà ponàkàn… kàlo àni yàng màu gimànà?.. hush ngàco kàmu, udàh sànà màndi.. gw làntàs berdiri, tàpi gàk ke belàkàng, gw ke pintu dpàn, nutupin pintu trus gw locked, gà bàlik làgi ke ruàng tàmu tengàh, gw liàt om gw làgi nonton tv, gw bukà àjà tàli bàju hànduk..bluup bàju hànduknyà sekàràng gàk terikàt, trus gw jàlàn ke depàn om gw sàmbil ngàmbil remote.. om motornyà dipàrkir disàmping kàn.. om gw tàmpàk kàget.. àn kàmu ngàpàin.. kunci pintu depàn om biàr àmàn.. sàmbil gw lepàsin bàju hànduk gw di depàn om gw.. trus ngàpàin kàmu bukà hànduknyà.. lhà tàdi kàtànyà disuruh màndi gimànà sih.. iyà kàmu kàn bisà lepàsin di dàlàm kàmàr màndi.. lhà kàtànyà wàktu kecil udàh ngeliàt punyà àni kàn.Baca Selanjutnya

Rasanya Seperti Melayang | Cerita Hot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs