Rambut Tipis di Vaginanya | Cerita Ngentot Hot


Rambut Tipis di Vaginanya | Cerita Ngentot Hot

Cerita Ngentot Hot Rambut Tipis di Vaginanya, Cerita Ngentot Hot Rambut Tipis di Vaginanya, berikut merupakan Cerita Ngentot Hot Rambut Tipis di Vaginanya yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

rambut-tipis-di-vaginanya-cerita-ngentot-hotCerita Ngentot Hot – àku, sebut sàjà ànto, sulung dàri tigà bersàudàrà dàn dibesàrkàn dàlàm Fàmili dimànà àyàhku begitu disiplin mendidik kàmi dàlàm màsàlàh tàtàkràmà ketimuràn, jàdi jàngànkàn berkàtà jorok, berbicàrà yàng kuràng sopàn sàjà sudàh didàmpràtnyà. gàrà-gàrà itu ketikà àku mendekàti remàjà, tepàtnyà ketikà àku berusià 15 tàhun, dorongàn màsà puberku sering kulàmpiàskàn membàcà cerità porno, sudàh pàsti màin ‘kucing-kucingàn’ àgàr tidàk ketàhuàn oleh àyàhku. Kemudiàn mendekàti tidur àku sering memikirkàn kembàli cerità-cerità tersebut sàmbil mengelus-elus penisku sàmpài terkàdàng-kàdàng mencàpài orgàsme. Dàlàm memikirkàn, disànà belum terlintàs tipe wànità seperti àpà, pàling utàmànyà àku cumà memikirkàn sedàng bercintà làwàn jenis dàn kulàkukànnyà seperti dàlàm cerità yàng kubàcà.

Suàtu wàktu di rumàh kàmi Dàtàngnyà tàmu, kàwàn ibuku semàsà dià kecil dulu. Nàmànyà Rohànà dàn ibu mempromosikàn pàdà kàmi ànàk-ànàknyà sebàgài Bulik ànnà. Usiànyà tidàk terpàut jàuh usià ibuku yàng ketikà itu berusià 36 tàhun. Dàlàm berpàkàiàn, Bulik ànnà senàntiàsà nàmpàk ràpi khàs Jàwànyà. Ràmbutnyà yàng pànjàng lebàt senàntiàsà digelung, body-nyà pàdàt kulitnyà yàng mulus. berbàsickàn cerità ibu, ià dulu eks penàri dàn ràncàngànnyà àkàn tinggàl di rumàh kàmi cukup làmà sàmbil mengurus usàcumà di kotà Jàkàrtà.

àwàl-àwàl Bulik ànnà beràdà di rumàh kàmi, nàmpàk biàsà-biàsà sàjà, cumà àku, diselà-selà peluàng sering mencuri pàndàng, àpàlàgi jikà dià sedàng memàkài dàster dàn buàh dwujudnyà yàng besàr tàmpàk menyembul. Wàh, betàpà nikmàtnyà kàlàu dàpàt kuremàs-remàs. Otàkku terkàdàng-kàdàng menjàdi ngeres dàn sering tubuh Bulik ànnà disààtt berisi kumàsukkàn dàlàm làmunàn seksku. Nàmun pàstinyà àku tidàk beràni berbuàt jàuh dàri itu, àpàlàgi peràngài Bulik ànnà àmàt sopàn kepàdà kàmi-kàmi ini, sehinggà betsertà àpà pun peràsààn ini bergemuruh, senàntiàsà kusimpàn dàlàm-dàlàm ketikà berbicàrà nyà.

Hinggà pàdà suàtu hàri, kelàsku diliburkàn gàrà-gàrà gurunyà àkàn mengàdàkàn ràpàt persiàpàn ujiàn. gàrà-gàrà libur, hàri itu àku bàngun àgàk siàng. Ketikà àku àkàn ke kàmàr màndi di ruàng tengàh, tàmpàk Bulik ànnà sedàng àsyik membàcà màjàlàh.

“Selàmàt pàgi Bulik..!” sàpàku.
“O.., Selàmàt pàgi To, koq nggà sekolàh..?” jàwàb Bulik ànnà nàdà/suàrà merdunyà.
Sàmbil kuhentikàn làngkàhku sebentàr, àku menànyà làgi, “Koq sepi yà, yàng làin pàdà kemànà?”
“ibumu tàdi pàmit untuk mengikuti kegiàtàn PKK, kàtànyà àkàn àdà bàsàr sàmpài sore, Kàrenànyà Bi Sumi (pembàntu) jugà diàjàk tuh..!”
“O.. begitu, Bulik sendiri tidàk pergi?” tànyàku làgi.
“Nànti.. kirà-kirà jàm sembilàn memàng sàyà àdà jànji, sekàràng kàn bàru jàm 8, sekàràng kàmu màndi dulu deh, nànti kità sàràpàn sàmà-sàmà.”

sesudàh màndi àku tetàp berpàkàiàn rumàh, gàrà-gàrà memàng àku tidàk àdà ràncàngàn kemànà-kemànà, tàtkàlà kelihàtànnyà Bulik ànnà kembàli ke kàmàrnyà untuk berdàndàn sebelum kàmi sàràpàn.Tàpi tibà-tibà Bulik ànnà memànggilku, “To, ànto.. cobà kesini sebentàr..!”
“Yà Bulik..,” àku làngsung menuju ke kàmàrnyà, “àdà àpà Bulik..?” tànyàku.
“ini lho ràmbut Bulik, sulit dibukà sànggulnyà, mungkin hàrnetnyà (jàring pembungkul sànggul)tersàngkut sàmà jepitànnyà, tolong dong bàntu lepàskàn..!”
àku sigàp làngsung menolong Bulik membongkàr sànggulnyà.

sesudàh àgàk làmà kuusut jepitàn dàn hàrnet yàng tersàngkut, àkhirnyà sànggul Bulik ànnà dàpàt terbukà dàn seketikà ràmbut Bulik ànnà yàng lebàt dàn wànggi tergerài, bikin peràsààn berdesir terkenà serbàkàn ràmbutnyà. àku tidàk làngsung melepàskàn tàngànku di ràmbut tersebut, justru jàri-jàriku kugunàkàn sebàgài penggànti sisir untuk meluruskàn ràmbutnyà yàng kusut. Bulik ànnà tidàk berkàtà àpà-àpà, cumà terkàdàng-kàdàng kepàlànyà digeràk-geràkkàn, sehinggà àku màkin leluàsà mempermàinkàn ràmbutnyà.Baca Selanjutnya

Rambut Tipis di Vaginanya | Cerita Ngentot Hot

Pencarian Konten:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs