Mobil Bergoyang Cerita Sex


Mobil Bergoyang Cerita Sex

Cerita Dewasa Sex, Mobil Bergoyang Cerita Sex. conedoms.com situs yang terbaik serta terpecaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

mobil-bergoyang-cerita-sexCerita Dewasa Hot – Nàmà sàyà Citrà (sàmàràn) , dàn sàyà iàlàh màhàsiswà semester 5 di sàlàh sàtu universitàs swàstà ternàmà di bilàngàn Jàkàrtà Pusàt , dàn àpà yàng àkàn sàyà ceritàkàn disini iàlàh kisàh yàng terjàdi sekitàr sàtu tàhun yàng làlu.

Hàri Ràbu iàlàh hàri yàng pàling melelàhkàn bàgiku ketikà semester limà, bàgàimànà tidàk, hàri itu àku àdà tigà màtà kuliàh, duà yàng pertàmà mulài jàm 9 sàmpài jàm tigà dàn yàng teràkhir mulài jàm limà sàmpài jàm 7 màlàm, belum làgi kàlàu àdà tugàs bisà lebih làmà deh. Ketikà itu àku bàru memberikàn tugàs diskusi kelompok sekitàr jàm 7 lebih. Wàktu àku dàn kàwàn sekelompokku, si Dimàs selesài, di kelàs màsih tersisà enàm oràng dàn Pàk Didi , sàng dosen.

“Bàreng yuk jàlànnyà, pàrkir dimànà Citrà ?” àjàk Dimàs “Jàuh nih, di deket psikologi, ràdà telàt sih tàdi”

Dimàs pulàng berjàlàn kàki gàrà-gàrà kostnyà àmàt dekàt universitàs. sesungguhnyà kàlàu menemàniku dià hàrus memutàr àgàk jàuh dàri jàlàn keluàr yàng menuju ke kostnyà, mungkin dià ingin memperlihàtkàn nàluri priànyà menemàniku ke tempàt pàrkir yàng kuràng peneràngàn itu. Dià iàlàh kàwàn seàngkàtànku dàn pernàh terlibàt one night stànd ku. Oràngnyà sih lumàyàn càkep ràmbut àgàk gondrong dàn senàntiàsà memàkài pàkàiàn bermerek ke universitàs, jugà populer sebàgài buàyà universitàs.

Màlàm itu cumà tinggàl beberàpà kendàrààn sàjà di tempàt pàrkir itu. Terdengàr bunyi sirine pendek wàktu kutekàn remote mobilku. àkupun membongkàr pintu mobil dàn berpàmitàn pwujudnyà. Ketikà àku menutup pintu, tibà-tibà àku dikejutkàn oleh Dimàs yàng membongkàr pintu Dibàgiàn dàn ikut màsuk ke mobilku.

“Eeii… màu ngàpàin kàmu ?” tànyàku sàmbil merontà gàrà-gàrà Dimàs mencàri jàlàn mendekàpku.

“àyo dong Citrà, kità kàn sudàh làmà nggàk melàkukàn jàlinàn bàdàn nih, sàyà kàngen sàmà vàginà kàmu nih” kàtànyà sàmbil menàngkàp tàngànku.

“ihh… nggàk màu àh, sàyà càpek nih, làgiàn kità màsih di tempàt pàrkir gilà !” tolàkku sàmbil berusàhà, lepàs.

gàrà-gàrà kàlàh tenàgà dià màkin mendesàkku hinggà mepet ke pintu mobil dàn tàngàn sàtunyà berhàsil meràih buàh dàdàku làlu meremàsnyà. “Dimàs… jàngàn… nggàk mmhhh!” dipotongnyà kàtà-kàtàku melumàt bibirku.

Jàntungku làkukàn detàkàn màkin kencàng, àpàlàgi Dimàs menyingkàp kàos hitàm ketàtku yàng tidàk berlengàn dàn tàngànnyà mulài menelusup ke bàlik BH- ku. Nàfsuku terpàncing, beràngsur-àngsur rontàànku pun melemàh. Ràngsàngànnyà menjilàt dàn menggigit pelàn bibir bàwàhku memàksàku membongkàr mulut sehinggà lidàhnyà làngsung làkukàn trobosàn màsuk dàn menyàpu telàk ronggà mulutku, màu tidàk màu lidàhku jugà ikut bermàin lidàhnyà. Nàfàsku màkin memburu ketikà dià membuàt turun cup BH ku dàn mulài memilin-milin putingku yàng mempunyài wàrnà meràh. Teringàt kembàli ketikà àku ML nyà di kostnyà dulu. Kini àku mulài menerimà perlàkuànnyà, tàngànku kulingkàrkàn pàdà lehernyà dàn membàlàs ciumànnyà penuh gàiràh. Kirà-kirà sesudàh limà menitàn kàmi ber-French kiss, dià melepàskàn mulutnyà dàn mengàngkàt kàkiku dàri jok kemudi bikin posisi tubuhku memànjàng ke jok Dibàgiàn. Hàri itu àku memàkài bàwàhàn berwujud rok dàri bàhàn jeàns 5 cm diàtàs lutut, jàdi begitu dià membongkàr kàkiku, làngsung terlihàt olehnyà pàhàku yàng putih mulus dàn celànà dàlàm pink-ku.

“Kàmu tàmbàh nàfsuin àjà Citrà, sàyà sudàh tegàngàn tinggi nih” kàtànyà sàmbil menàruh tàngànnyà dipàhàku dàn mulài mengelusnyà.

Ketikà elusànnyà sàmpài di pàngkàl pàhà, diremàsnyà wilàyàh itu dàri luàr celànà dàlàmku sehinggà àku merintih dàn menggeliàt. Reàksiku bikin Dimàs màkin bernàfsu, jàri-jàrinyà mulài menyusup ke pinggiràn celànà dàlàmku dàn bergeràk seperti ulàr di permukàànnyà yàng berbulu. Màtàku terpedàm sàmbil melàkukàn desàhàn nikmàt wàktu jàrinyà menyentuh klistorisku. Kemudiàn gigitàn pelàn pàdà pàhàku, àku membongkàr màtà dàn melihàtnyà menundukkàn bàdàn menciumi pàhàku. Jilàtàn itu terus meràmbàt dàn semàkin jelàs Yàng mempunyài tujuàn, pàngkàl pàhàku. Dià màkin mendekàtkàn mukànyà ke sànà sàmbil menàikkàn sedikit demi sedikit rokku.

Dàn… oohh… teràsà seperti tersengàt wàktu lidàhnyà menyentuh bibir vàginàku, tàngàn kànànnyà menàhàn celànà dàlàmku yàng disibàkkàn ke sàmping tàtkàlà tàngàn kirinyà menjelàjàhi buàh dàdàku yàng telàh terbukà.Baca Selanjutnya

Mobil Bergoyang Cerita Sex ini cuma awal dari cerita dewasa Mobil Bergoyang Cerita Sex, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs – situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja conedoms.com

Mobil Bergoyang Cerita Sex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs