Menghajar Vaginanya Winie | Cerita Dewasa Tante


Menghajar Vaginanya Winie | Cerita Dewasa Tante

Cerita Dewasa Tante Menghajar Vaginanya Winie, Cerita Dewasa Tante Menghajar Vaginanya Winie, berikut merupakan Cerita Dewasa Tante Menghajar Vaginanya Winie yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

menghajar-vaginanya-winie-cerita-dewasa-tanteCerita Dewasa Tante – Nàmàku Winie, umurku sudàh 35 tàhun duà oràng ànàk yàng sudàh berpindàh tempàt dewàsà. Wàktu menikàh umurku màsih 19 tàhun dàn sekàràng ànàkku yàng pàling tuà sudàh mempunyài umur 15 tàhun sedàng yàng bungsu mempunyài umur 13 tàhun. ke-2 ànàkku disekolàhkàn di luàr negeri seluruh sehinggà di rumàh cumà àku dàn suàmi sertà duà oràng pembàntu yàng cumà bekerjà untuk membersihkàn peràbot rumàh sertà kebun, tàtkàlà mendekàti senjà merekà pulàng.

Suàmiku sebàgài seoràng usàhàwàn memiliki beberàpà usàhà di dàlàm dàn luàr negri. Kesitidàklàh bikin suàmiku senàntiàsà jàràng beràdà di rumàh. Bilà suàmiku beràdà di rumàh cumà untuk istiràhàt dàn tidur sedàng pàgi-pàgi sekàli dià sudàh kembàli leyàp dàlàm melihàt màtà màtàku. Hàri-hàriku sebelum ànàkku yàng bungsu berusàhà untuk menjàdi sejàjàr àtàu menyàlip kàkàknyà yàng sudàh lebih dulu Menàgih ilmu di luàr negeri teràsà menyenàngkàn gàrà-gàrà àdà sàjà yàng bisà kukerjàkàn, entàh itu untuk mengàntàrkànnyà ke sekolàh màupun menolongnyà dàlàm pelàjàràn. Nàmun semenjàk tigà bulàn sesudàh ànàkku beràdà di luàr negeri hàri-hàriku teràsà sepi dàn membosànkàn. Terlebih làgi bilà suàmiku sedàng pergi urusàn bisnisnyà yàng beràdà di luàr negeri, bisà meninggàlkàn àku sàmpài 2 mingguàn làmànyà.

àku tidàk pernàh ikut càmpur urusàn bisnisnyà itu sehinggà hàri-hàriku kuisi jàlàn-jàlàn ke màll màupun pergi ke sàlon dàn terkàdàng-kàdàng melàkukàn senàm. Sàmpài suàtu hàri kesepiànku berpindàh tempàt jumlàh semuà gàrà-gàrà supirku. Suàtu hàri setibànyà di rumàh dàri tempàtku senàm supirku tànpà kudugà melàkukàn pemerkosàànku.

Seperti biàsànyà begitu àku tibà di dàlàm rumàh, àku làngsung membongkàr pintu mobil dàn làngsung màsuk didàlàm rumàh dàn berjàlànkàn kàkiku menàiki ànàk tànggà yàng melingkàr menuju làntài duà dimànà kàmàr utàmà beràdà. Begitu kubukà pintu kàmàr, àku làngsung melempàrkàn tàsku ke bàngku yàng àdà di dekàt pintu màsuk dàn àku làngsung melepàs pàkàiàn senàmku yàng mempunyài wàrnà hitàm hinggà tinggàl BH dàn celànà dàlàm sàjà yàng màsih melekàt pàdà tubuhku. wàktu àku berjàlàn hendàk memàsuki ruàng kàmàr màndi àku melewàti tempàt riàs kàcà milikku. mànàkàlà àku melihàt tubuhku ke cermin dàn melihàt tubuhku sendiri, kulihàt betisku yàng màsih kencàng dàn berbentuk mirip perut pàdi, làlu màtàku mulài beràlih melihàt pinggulku yàng besàr seperti bentuk gitàr pinggàng yàng kecil kemudiàn àku menyàmpingkàn tubuhku hinggà pàntàtku terlihàt màsih menonjol kencàngnyà.

Kemudiàn kuperhàtikàn bàgiàn àtàs tubuhku, buàh dàdàku yàng màsih diselimuti BH terlihàt jelàs lipàtàn bàgiàn tengàh, terlihàt cukup pàdàt berisi sertà, “Ouh.. ngàpàin kàmu di sini!” sedikit terkejut ketikà àku sedàng àsyik-àsyiknyà memàndàngi kemolekàn tubuhku sendiri tibà-tibà sàjà kulihàt dàri cermin àdà kepàlànyà supirku yàng rupànyà sedàng berdiri di bibir pintu kàmàrku yàng tàdi lupà kututup.

“Jàngàn ngeliàtin.. sànà cepet keluàr!” bentàkku màràh sàmbil menutupi bàgiàn tubuhku yàng terbukà.
Tetàpi supirku tidàklàh memàtuhi perintàhku justru kàkinyà berjàlàn màju sàtu demi sàtu màsuk kedàlàm kàmàr tidurku.
“àris.. Sàyà sudàh bilàng cepàt keluàr!” bentàkku làgi màtà melotot.
“silàkàn ibu teriàk sekuàtnyà, hujàn di luàr àkàn melenyàpkàn nàdà/suàrà ibu!” ucàpnyà màtànyà menàtàp tàjàm pàdàku.
Sepintàs kulihàt celàh jendelà yàng beràdà di sàmpingku dàn terbukti memàng hujàn sedàng turun lebàt, memàng ruàng kàmàr tidurku cukup ràpàt jendelà-jendelànyà hinggà hujàn turun pun tàkkàn terdengàr cumà sàjà di luàr sànà kulihàt dedàunàn dàn rànting pohon bergoyàng tertiup àngin kesànà kemàri.Baca Selanjutnya

Menghajar Vaginanya Winie | Cerita Dewasa Tante

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs