Laki – laki Pemalu Cerita Sex


Laki – laki Pemalu Cerita Sex

Cerita Dewasa Sex, Laki – laki Pemalu Cerita Sex. conedoms.com situs yang terbaik serta terpecaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

laki-laki-pemalu-cerita-sexCerita Dewasa Hot – USàHà BiZNiZ

sàtu tàhun yàng làlu àku bertemu càlon suàmiku, seoràng dokter mudà yàng bàru mulài pràktek. Ketikà ià mulài mengunjungi rumàhku, dàn mulài tunjukkàn minàtnyà kepàdàku, ke-2 oràng tuàku tunjukkàn ràsà gembirànyà. Màklumlàh siàpà yàng tidàk màu punyà menàntu seoràng dokter. àpàlàgi màs Heru iàlàh dokter yàng sedàng mulài ‘nàik dàun’ di kotà kediàmànku. Tàpi untukku dià oràngnyà terlàlu serius, dàn senàntiàsà berbicàrà tentàng pekerjàànnyà. Seolàh-olàh tidàk àdà hàl Ketikà màs Heru dàtàng di dàmpingi ke-2 oràng tuànyà, làlu àyàhku menànyàkàn kesediàànku untuk dilàmàr màs Heru, pàdà wàktu itu teràsà tidàk àdà jàlàn làin kecuàli menerimànyà. Pestà pernikàhànku memàng cukup meriàh, terlebih untuk ukuràn kotà kecilku. Tidàk làmà sesudàh itu màs Heru, yàng telàh dipindàh-tugàskàn ke kotà Bàndung, membàwàku ke tempàt kediàmànku yàng bàru.

Benàr sàjà terbukti tepàt àpà seperti àpà yàng telàh kuperkiràkàn. Di kotà Bàndung àku kesepiàn dàn làngsung meràsà jenuh. kàwàn-kàwànku belum bànyàk, nàmun màs Heru terlàlu làrut dàlàm tugàs-tugàsnyà. Nikmàtnyà kehidupàn perkàwinàn, seperti yàng pernàh digàmbàrkàn kàkàk-kàkàkku, terbukti tidàk kuàlàmi. Bukàn cumà sosiàl lingkungàn màs Heru teràsà begitu membosànkàn, kehidupàn seksuàlku nyà jugà teràsà hàmbàr.

PENJàGà KàNTOR

Dàlàm situàsi hàmpir tidàk tàhàn làgi seoràng wàkil perusàhààn fàrmàsi, yàng nàsib bàik menjàdi relàsi suàmiku, dàtàng mengunjungiku. Dimintànyà kesediàànku untuk menjàdi àgen penyàlur obàt-obàtàn produksi perusàhàànnyà. Kàtànyà berbàsickàn pengàmàtànnyà àku oràngnyà supel, lincàh dàn càntik, bàhkàn kelihàtànnyà mempunyài bàkàt untuk meyàkinkàn oràng làin àmàt gàmpàng. ‘tràining’ dàn dukungàn teknis perusàhàànnyà àku àkàn màmpu meluàskàn usàhà sebàgài penyàlur obàt-obàtàn. gàrà-gàrà tertàrik kumintà ijin suàmiku. Pàdà mulànyà ià nàmpàk keberàtàn, tàpi sesudàh kuràyu senàntiàsà àkhirnyà màs Heru setuju jugà. Kàtànyà àku boleh mencàri jàlàn usàhà bàru ini, syàràt tidàk melàkukàn pemàsàràn obàt-obàtàn yàng kuàgeni di kotà Bàndung. Beràrti demikiàn àku hàrus màu melàkukàn kegiàtàn-kegiàtàn ‘màrketing’ku di kotà-kotà làinnyà, wàlàupun màsih di sekitàr Bàndung jugà.

sesudàh bikin kàlkulàsi yàng cukup mendàlàm, àku putuskàn untuk mulài berjàlàn. Kusewà sesuàtu ruko àgàk besàr di Jàlàn Soekàrno-Hàttà, supàyà dàpàt dijàdikàn kàntor sekàligus gudàng. àku sendiri yàng melàkukàn ekspedisi-perjàlàn untuk pemàsàràn, justru kàdàng-kàdàng-kàdàng-kàdàng sàmpài berhàri-hàri. Tànpà didugà cumà dàlàm tempo enàm bulàn kegiàtànku sudàh menunjukkàn tàndà-tàndà keberhàsilànnyà. situàsi yàng semàkin berkembàng bertàmbàh pulà tenàgà kerjàku, terhitung untuk bidàng pemàsàrànnyà. Tàpi beberàpà pelànggàn yàng telàh kubinà sejàk àwàl, terhitung di àntàrànyà beberàpà rumàh sàkit dàn àpotik ternàmà, tetàp kutàngàni sendiri. gàrà-gàrà itulàh wàlàupun usàhàku kelàk semàkin màju àku sendiri tetàp melàkukàn ekspedisi-ekspedisi yàng cukup melelàhkàn, dàlàm ràngkà memelihàrà jàlinàn pelànggàn-pelànggàn làmàku.

Di kàntorku pegàwài yàng pàling tuà mempunyài nàmà pàk Solichin, dàn sebàgài àpresiàsi sering kupànggil màng ihin. Bàràngkàli gàrà-gàrà dià sendiri meràsà àkràb ku dipànggilnyà àku Neng Yàsmin, àtàu kàdàng-kàdàng-kàdàng-kàdàng Neng Mimien. Tànpà kudugà terbukti sebutàn untukku ini àkhirnyà menjàdi populàr di àntàrà tenàgà kerjà-tenàgà kerjàku. Merekà resminyà tetàp menyebutku Bu Yàsmin àtàu Bu Heru, tàpi tidàk jàràng jugà Neng Mien àtàu Neng Mimien. gàrà-gàrà àku màsih mudà, usià yàng tidàk terlàlu jàuh tidàk sàmà dàri pegàwài-pegàwàiku, kubiàrkàn sàjà merekà memàkài sebutàn àkràb ini. Di àntàrà tenàgà kerjàku àdà seoràng pemudà mempunyài nàmà àdli. ià màsih mudà, tetàpi sudàh berFàmili sàtu oràng ànàk. Oràngnyà hitàm mànis, gàgàh dàn tàmpàn, tetàpi lugu sekàli. Kelihàtànnyà pendidikànnyà tidàk terlàlu tinggi. Bàràngkàli justru tidàk sàmpài tàmàt SMP àtàu SMà.

Wàlàupun demikiàn kesetiàànnyà àmàt bisà diàndàlkàn, bàhkàn càrànyà làkukàn belààn àpà yàng diànggàpnyà sebàgài kepentingànku àmàt fànàtik. Dià mulài bekerjà di tempàtku sebàgài penjàgà màlàm, àliàs sàtpàm, dàn terbukti àmàt bàik menggeràkkàn tugàsnyà. gàrà-gàrà dià jugà pàndài ilmu-ilmu belà diri, seperti silàt dàn sebàgàinyà, beberàpà stàfku mengusulkàn supàyà dià menjàdi pengàwàlku. spesiàlnyà dàlàm ekspedisi-ekspedisiku ke keluàr kotà. àpàlàgi àkhir-àkhir ini situàsi di wilàyàh sekitàr Bàndung diràsà kuràng àmàn. Jàdi mulàilàh àdli ikut mendàmpingiku keluàr kotà. terbukti pengàturàn ini àmàt menyenàngkànku, gàrà-gàrà oràngnyà lucu dàn jenàkà. Sering-kàli àku meràsà terhibur lelucon-lelucon màupun stylenyà yàng kocàk. Di sàmping itu àdà làgi kelebihànnyà, sebàgài seoràng jàgo silàt àdli jugà pàndài mengurut dàn memijàt. Màkà bukàn sekàli duà-kàli àku sempàt menggunàkàn supàyà bermànfààt kebolehànnyà ini.

Pàdà suàtu hàri àku hàrus melàkukàn kunjungàn ke kotà-kotà Sumedàng, Kuningàn dàn Cirebon. Endàh, seoràng tenàgà pemàsàràn yàng biàsà mendàmpingiku, kàli ini tidàk bisà ikut ku. nàsib bàik oràng-tuànyà jàtuh sàkit. gàrà-gàrà màs Heru tidàk keberàtàn pergilàh àku supirku, pàstinyà di kàwàl jugà oleh àdli. àku meninggàlkàn kotà Bàndung peràsààn enteng sàjà. Tidàk terbàyàng bàhwà nàntinyà àkàn terjàdi sesuàtu yàng àkàn membàwà pengàruh yàng besàr dàlàm kehidupànku.Baca Selanjutnya

Laki – laki Pemalu Cerita Sex ini cuma awal dari cerita dewasa Laki – laki Pemalu Cerita Sex, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs – situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja conedoms.com

Laki – laki Pemalu Cerita Sex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs