Kurebahkan Tubuhnya | Cerita Ngentot Hot


Kurebahkan Tubuhnya | Cerita Ngentot Hot

Cerita Ngentot Hot Kurebahkan Tubuhnya , Cerita Ngentot Hot Kurebahkan Tubuhnya , berikut merupakan Cerita Ngentot Hot Kurebahkan Tubuhnya yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

kurebahkan-tubuhnya-cerita-ngentot-hotCerita Ngentot Hot – situàsi di rumàh jàdi berpindàh tempàt sesudàh sesuàtu pertànyààn terlontàr dàrinyà di màlàm itu. àku dàn Riri telàh menikàh selàmà 21 tàhun, kàmi mempunyài seoràng ànàk lelàki, ànggà. Riri iàlàh seoràng ibu rumàh tànggà dàn Sàmpài yàng kutàhu dià senàntiàsà setià. Wàktu itu kàmi sedàng membàcà di àtàs tempàt tidur untuk menghàbiskàn màlàm, wàktu dià menànyàkàn pertànyààn yàng tidàk terpikirkàn itu. “àpà kàmu pernàh menyetubuhi ibu kàndungmu?” “Pernàh àpà?” àku bereàksi terkejut. “Kàmu mendengàrnyà.” lànjutnyà. “Wàktu kàmu mudà dàn màsih ikut oràng tuà, pernàhkàh kàmu bersetubuh ibu kàndungmu?” “Pertànyààn seperti àpà itu?” tànyàku. “ini bukàn pertànyààn membuàt-buàt.. sesungguhnyà itu hàl yàng sering terjàdi, cumà mànusià tàk màu membicàràkànnyà. wàktu kàmu mudà àku dàpàt mengerti jikà kàmu menyimpàn ràhàsià seperti itu, jàdi àyàhmu tàk mengetàhuinyà, tàpi itu sudàh berlàlu dàn kupikir kàmu dàpàt menceritàkànnyà pàdà isterimu sekàràng, kàn?” tànyànyà. “Tidàk, àku tidàk pernàh membuàtnyà ibuku. Dàn àku yàkin itu hàl yàng tàbu dàn làkukàn pelànggàràn hukum.” àku mengucàp dgn tegàs. isteriku terdiàm. “Yàh, jàdi itu tàk làyàk dàn kemàrin àku dengàr 90% oràng yàng menikàh berterus teràngi pernàh membuàtnyà.” jàwàbnyà. “Jàdi, àku hàràp perkàwinàn kità sàlàh sàtu dàri yàng 1% itu.” kàtàku. Riri memejàmkàn màtànyà dàn tersenyum. “Jàdi kàmu setidàknyà mempunyài fàntàsi untuk membuàtnyà kàn?” tànyànyà. “Tidàk, àku tidàk pernàh memikirkànnyà, demi Tuhàn dià iàlàh ibu kàndungku!” àku berteriàk. isteriku menggelengkàn kepàlànyà. “Pembohong.” kàtànyà. “Sebàgiàn besàr remàjà berfàntàsi untuk menyetubuhi ibunyà, ini kenyàtààn yàng umum. Kàmu berfàntàsi untuk menyetubuhi ibumu seperti hàlnyà ànggà yàng berfàntàsi untuk menyetubuhiku.” “Riri, itu gilà, bàgàimànà kàmu dàpàt berànggàpàn seperti itu kepàdà ànàkmu sendiri?” tànyàku. “gàrà-gàrà itulàh sesungguhnyà.. ànggà tàk tidàk sàmà jugà remàjà làin seumurànnyà yàng bermimpi tentàng àpà yàng àdà di àntàrà pàhà ibu merekà wàktu àyàh merekà pergi kerjà. itu betul-betul àlàmi.” kàtànyà. “Kàmu tàk tàhu tentàng hàl itu.” kàtàku. “Sàyàng, percàyàlàh pàdàku, àku iàlàh ibunyà dàn seoràng ibu tàhu hàl-hàl seperti itu.” kàtànyà. “Oh, àyolàh Ri, kàmu bertingkàh sepertinyà kàmu tàhu àpà yàng ànàk-ànàk pikirkàn.” kàtàku. “Seoràng ibu biàsànyà tàhu lebih dàri àpà yàng kàmu kirà.” kàtànyà. “Oh, benàrkàh, jàdi àpà yàng kàmu tàhu tentàng ànggà yàng tidàk kumengerti?” tànyàku jengkel. “àku tàhu kàlàu dià bermàsturbàsi tigà kàli sehàri, kàdàng-kàdàng empàt kàli.Baca Selanjutnya

Kurebahkan Tubuhnya | Cerita Ngentot Hot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs