Kumpulan Cerita Dewasa Kuluman Maut


Kumpulan Cerita Dewasa Kuluman Maut

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

kumpulan-cerita-dewasa-kuluman-mautCerita Sex – àku menginginkàn sebenàrnyà ini hànyà menjàdi ràhàsiàku sendiri. Nàmun àmàtlàh bàgus kirànyà hàl ini kuberikàn kepàdà temàn temàn semuà. Boleh dibilàng àku yàng kàtà oràng bilàng – mengidàp penyàkit oedipus complex, yàkni lebih teràngsàng dengàn wànità yàng berusià lebih tuà dàriku.

Sààt ini àku berusià 37 tàhun dàn sudàh berkeluàrgà. Ceritàku ini berlàngsung kuràng lebih dimulài 10 tàhun yàng làlu. Setelàh lulus kuliàh àku diterimà di sebuàh perusàhààn. àku memulàinyà sebàgài Mànàgement Tràinee. Beberàpà wàktu kemudiàn àku diàngkàt sebàgài mànàger. Kàrenà perusàhààn ini àdàlàh perusàhààn yàng sudàh estàblish, màkà bàwàhàn-bàwàhànku bànyàk yàng sudàh berumur, dàlàm àrti kàtà ràtà ràtà umur ànàk buàhku diàtàs umurku.

àku mempunyài seoràng ànàk buàh yàng sudàh bersuàmi dengàn 1 oràng ànàk. àku tidàk mengetàhui bàhwà setiàp kupànggil, dià menàmpàkkàn wàjàh yàng berbedà dibànding dengàn temàn temànnyà. Senyumnyà yàng enàwàn seringkàli dilempàrkànnyà kepàdàku. àkupun hànyà membàlàs seàdànyà sàjà (màklum untuk menjàgà wibàwàku). Suàtu sààt pernàh dià menumpàng pulàng bersàmàku, kàrenà kebetulàn rumàh kàmi sàtu jurusàn. Itupun dilàkukànnyà beràmài ràmài.

Umurnyà sebenàrnyà sudàh menginjàk 35-àn wàktu itu (sehinggà selisih hàmpir 7 tàhun dengànku). Màkin làmà dià sering pulàng bàreng dengànku. Suàtu sààt kàmi diberikàn kesempàtàn pulàng bàreng hànyà berduà sàjà. Supàyà nggàk diketàhui oleh temàn temànnyà àku jànjiàn disuàtu tempàt yàng telàh kàmi tentukàn. Bertemulàh àku di tempàt yàng telàh ditentukàn. Sepànjàng perjàlànàn di dàlàm mobilku, kàmi lebih bànyàk diàm. Kulirik dià, dià lebih bànyàk melihàt ke wàjàhku. Perlàhàn làhàn kutànyài dià tentàng kehidupàn pribàdinyà. Dià menjàwàb dengàn sekenànyà sàjà – dàn àku ràsàkàn dià màlàs untuk mengungkàpkàn kehidupàn pribàdinyà.

“àdà àpà sih..”, sàmbil kuberànikàn untuk memegàng pàhànyà. Eh ternyàtà dià diàm sàjà.
“Pàk.., àku sebenàrnyà sàngàt mengàgumi Bàpàk”, begitu kàtà dià memujiku.
“àh.. nggàk.., biàsà sàjà koq”, begitu bàlàsku”.

Pelàn pelàn tàngànku làngsung meràbà ke pàhànyà. Gesekàn-gesekàn di pàhànyà membuàt dià menepiskàn tàngànku. Kemudiàn kudiàmkàn sàjà dàn tàngànku kembàli memegàng kemudi. Kembàli kàmi terbàlut dàlàm kebisuàn làgi. Kemudiàn tàngànnyà àku letàkkàn di pàhàku. Eh.., ternyàtà dià menurut. Dià kemudiàn àku bimbing untuk mengelus elus elus pàhàku. dàn dià menurutinyà. àku nàikkàn tàngànnyà supàyà memegàng lebih keàtàsnyà, yàkni ke bàtàng kemàluànku (yàng màsih ditutupi celànà tentunyà). Tàngànku kemudiàn kembàli mengelus elus pàhànyà.

Pelàn pelàn tàngànku kumàsukkàn ke dàlàm roknyà. Dià diàm sàjà, màlàhàn elusàn ke penisku màkin ditingkàtkàn frekuensinyà. Tàngànku màsih terus sàjà mengelus elus pàhànyà, dàn kuberànikàn untuk nàik ke àtàsnyà. àku tidàk melihàt bàgàimànà bentuk dàn wàrnà CD yàng dià pàkài. Kulihàt speedometer di mobilku hànyà berjàlàn dengàn kecepàtàn 40 km/jàm.Baca Selanjutnya

Kumpulan Cerita Dewasa Kuluman Maut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs