Istri Gendeng Seks | Cerita Panas


Istri Gendeng Seks | Cerita Panas

Cerita Panas Istri Gendeng Seks, Cerita Dewasa Istri Gendeng Seks, berikut merupakan cerita Sex Istri Gendeng Seks yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

istri-gendeng-seks-cerita-panasCerita Panas – Nàmàku Henry, Umurku 28 tàhun. àku iàlàh seoràng prià yàng mempunyài kelompok lumàyàn àttràctive dàn chàrming. Tinggiku 172 cm, beràtku 65 kg dàn mempunyài bàdàn yàng mempunyài kelompok proporsionàl. àku bekerjà di sesuàtu perusàhààn swàstà di kotà J. àku mempunyài kelompok oràng yàng ràjin dàn smàrt, àt leàst itu berbàsickàn rekàn kerjà dàn Bossku. Bossku àmàt menyukàiku sàmpài-sàmpài dià mengànggàpku sebàgài ànàknyà. Màklum gàrà-gàrà dià pun tidàk mempunyài ànàk làki-làki. Dià cumà mempunyài seoràng ànàk wànità yàng mempunyài nàmà Helen.

Bossku sudàh tuà – dià mempunyài umur sekitàr 70 tàhun dàn sudàh sàkit sàkitàn – yàng teràkhir telàh di diàgnosà oleh dokter iàlàh kànker pàru-pàru. gàrà-gàrà dià tidàk mempunyài ànàk làki-làki dàn dià àmàt cemàs situàsi putrinyà bilà dià nànti telàh tiàdà, màkà àkhirnyà dià menjodohkànku putrinyà sendiri. Sàyà dàn Helen àkhirnyà menikàh sàtu tàhun yàng làlu.

Helen iàlàh seoràng wànità yàng berbàsickànku àmàt ànggun dàn càntik. tinggi 167 cm dàn beràt 48 kg, beràmbut pànjàng dàn di-highlight wàrnà sedikit blonde, berkulit putih bàgàikàn porcelàin, màklum gàrà-gàrà Helen iàlàh seoràng keturunàn Tionghoà. Dàn dià mempunyài tubuh yàng àmàt bàgus dàn sexy. Mempunyài buàh dàdà yàng cukup besàr, àt leàst sebesàr ukuràn 34 C dàn mempunyài pàntàt yàng àmàt sexy, bulàt montok dàn tidàk turun, kàki yàng pànjàng dàn betis yàng menyerupài bunting pàdi, tumit yàng menyerupài telur àyàm kàmpung.

Pàdà wàktu hàri perkàwinàn kàmi, àku meràsà àmàt bernàsib bàik gàrà-gàrà memperoleh seoràng wànità yàng càntik sertà jugà perusàhààn yàng besàr. Pàdà màlàm pertàmà, sàyà sudàh tidàk sàbàr làgi untuk làngsung meniduri istriku dàn menikmàti bàdànnyà yàng perfect itu meskipun sàyà tàhu bàhwà dià sesungguhnyà sudàh tidàk virgin làgi, gàrà-gàrà dià besàr di luàr negeri. Tetàpi itu jugà bukàn màsàlàh buàt sàyà yàng sudàh terbiàsà kehidupàn yàng àmàt liberàl gàrà-gàrà sàyàpun telàh di kirim ke LN oleh Pàpà sàyà sejàk sàyà mempunyài umur 14 tàhun.

Pàdà màlàm pertàmà tersebut sesudàh pestà perkàwinàn kàmi yàng di selenggàràkàn di Hotel M di kotà metropolitàn ini, kàmi màsuk ke suite kàmi yàng sudàh di sediàkàn oleh hotel M untuk ke-2 mempelài sesudàh pestà selesài. Uuh àlàngkàh bàhàgiànyà sàyà, dàn sàyà pun sudàh tidàk sàbàr untuk mencumbu istriku.

mànàkàlà kàmi memàsuki ruàngàn suite, sàyà làngsung memeluk istriku dàri belàkàng yàng màsih memàkài gàun pengàntin dàn menciumi lehernyà. Dàn pàdà wàktu itu jugà sàyà meràsà àmàt horny. Tàngàn kànànku menàrik gàun pengàntinnyà ke àtàs dàn mulài meràbà-ràbà pàcumà yàng so smooth. Dàn tàngàn kiriku meremàs teteknyà. ààh gilà bener bener perfect.., pikirku. Tetàpi Helen tetàp bersikàp dingin dàn justru tibà tibà Helen mengelàk dàn menàrik tubuhnyà dàriku dàn berkàtà..

“Sàbàr donk Hen, guà kàn màsih pàkài bàju ini dàn guà càpe sekàli!”
“Boleh nggàk màlem ini kità nggàk ngàpà-ngàpàin? Guà càpe bànget nih, emàng loe nggàk càpe?”, tànyànyà pàdàku.
“Yàh udàh sàyàng kàlo kàmu càpe mungkin kità làkukàn besok màlàm sàjà OK?” kàtàku.

Làlu dià pelàn pelàn melepàs gàun pengàntinnyà sàmpài cumà tinggàl pàkàiàn dàlàmnyà, pàntyhose, dàn sexy high heel sàndàlnyà sàjà yàng tertinggàl di bàdànnyà. Ohh my gosh, sexynyà, pikirku hinggà kontàn penisku bàngun dàn menjàdi keràs sekàli.

Làlu dià àkhirnyà pergi ke kàmàr màndi untuk membersihkàn diri. àku cumà terduduk di sofà sàmbil mengelus-ngelus kontolku sendiri yàng sudàh tegàng.Baca Selanjutnya

Istri Gendeng Seks | Cerita Panas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs