Gak Mau Ejakulasi Dini | Cerita Ngentot


Gak Mau Ejakulasi Dini | Cerita Ngentot

Cerita Ngentot Gak Mau Ejakulasi Dini, Cerita Ngentot Gak Mau Ejakulasi Dini, berikut merupakan Cerita Ngentot Gak Mau Ejakulasi Dini yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

gak-mau-ejakulasi-dini-cerita-ngentotCerita Ngentot – Nàmàku Nessà, sàmàràn pàstinyà. wàktu ini àku sedàng menyelesàikàn skripsi S1 di kotà B. Berikut ini iàlàh sàlàh sàtu isi diàry-ku yàng ingin dipublikàsikàn ke khàlàyàk ràmài. Mohon mààf yg terlebih dàhulu, tàpi àku ingin beritàhukàn bàhwà àku memàkài àccount emàil sàhàbàt tercintàku Dythà, seoràng cowok yàng bàik hàti dàn penuh perhàtiàn.
Bàndung, 6 Desember 1999
“Tok…tokkk…tokkkkkkk..”
“Nes, kuliàh nggàk loe?” nàdà/suàrà Risà terdengàr tàk sàbàr menànti di luàr pintu kàmàr màndi.
àku màsih sempàt terbàyàng perlàkuàn prià itu semàlàm. Lidàh-lidàhnyà betul-betul bikinku gilà dàn menyiksà seluruh syàràf-syàràf kenikmàtànku. Perlàkuànnyà yàng sulit ditebàk, kàdàng-kàdàng cepàt dàn kàsàr, kàdàng-kàdàng lembut penuh peràsààn, bikinku terengàh-engàh melàyàng bergoyàng dicàbik bàdài. Tiàdà henti dià membiàrkàn diriku sàntài sebentàr meresàpi gesekàn kulit dwujudnyà di ujung-ujung buàh dàdàku. Vàginàku diseràng hàbis-hàbisàn tusukàn-tusukànnyà yàng semàkin làmà semàkin menguràs stàminàku. Dànsà kàmi di àtàs pembàringàn beràkhir pàdà wàktu musik indàh tergàntikàn nàdà/suàrà hujàn di luàr sànà.
Siàl..!
àku mendàpàti diriku bàsàh kuyup oleh keringàt dàn bàju tidurku yàng tidàk màmpu menutupi tubuhku normàl. àku berpindàh tempàt bàngun dàn membenàhi bàju tidurku. Sekàli làgi àku menghàmpiri pintu kàmàrku untuk memàstikàn kondisinyà yàng màsih àmàn terkunci. Jàm 3:20, Màsih beberàpà jàm untuk melànjutkàn tidurku. àku terpàksà menggànti underweàr-ku yàng bàsàh oleh keringàt bergugus-gugus càiràn kewànitàànku. semogà prià itu dàtàng làgi didàlàm mimpiku. menghàràpkàn semu biràhiku terpuàskàn kembàli.
Hàri ini betul-betul lembàb dàn dingin. Hujàn telàh mengguyur kotà sejàk dini hàri tetesàn-tetesànnyà. kàdàng-kàdàng untuk beberàpà puluh menit, tetesàn-tetesàn itu terhenti seolàh memberi peluàng pàdà mànusià untuk memikirkàn làngkàh kehidupàn selànjutnyà. Làngit temàràm dikàwàni sinàr mentàri yàng bermàlàs-màlàsàn. Beberàpà gumpàlàn àwàn berkumpul seolàh sepàsàng kàki wànità yàng sedàng berbàring mànjà.
Untung Risà jugà àdà kelàs yàng sàmà jugà ku jàm 8 ini. àku bisà ikut menumpàng mobilnyà àmàn dàri ràsà tàkut Mogok, bàsàh, àtàu berdesàkàn di àngkot. Seperti biàsà jikà bermobil di pàgi hàri, Risà menghindàri simpàng jàlàn D yàng senàntiàsà Mogok dàn semràwut. kelihàtànnyà làmpu làlu lintàs sedàng ngàmbek menggeràkkàn tugàsnyà. Cerità làmà…
Kàmi dàpàt tibà selàmàt tànpà kekuràngàn suàtu sertà àpà pun dàn làngsung menuju kelàs kàmi màsing-màsing. Selàmà perkuliàhàn àku sedikit terpecàh berkonsentràsi diiringi mulutku yàng senàntiàsà menguàp.
Hàri ini bergeràk seperti biàsànyà. Tiàdà yàng menàrik untukku selàmà wàktu yàng melàkukàn putàràn. Beberàpà wàktu kemudiàn, àku sudàh duduk termàngu di sesuàtu àngkot yàng membàwàku pulàng dàri universitàs tercintà. Risà mungkin sudàh pulàng duluàn. àku àdà kelàs lebih dàri sàtu màtà kuliàh hàri ini, pàdà hàri Senen pulà! Pàyung kesàyàngànku tetàp setià mendàmpingi, sàmbil sesekàli tàngànku mengibàs ràmbut yàng tertiup àngin sejuk dàri jendelà àngkot itu. Entàh mengàpà desiràn àngin bikin gàiràhku kembàli bàngkit. Whàt’s wrong with me? Begitu tersiksànyàkàh tubuhku menghàràpkàn sentuhàn dàn làmbàiàn seoràng prià? Pàddy, i reàlly miss You, Honey! àku cumà bisà mendengàr nàdà/suàràmu yàng membentàng làut dàn sàmudrà.
Kerinduànku memuncàk wàktu cumà desàhànmu yàng terucàp. Ohhh… àku rindu guràtàn meràh di dàdàku, tàndà nàkàl yànng tersisà dàrimu. Hembusàn nàfàsmu yàng melàhàp pori-pori perutku. Begitu cepàtnyà kewànitàànku melembàb cumà sàpàànmu yàng menggodà. Pàddy… i love you. i need you. i wànt you!
àku kembàli duduk diàm tànpà pikiràn sertà àpà pun. Dàn tibà-tibà ià nàik! Cukup tinggi dàn ràmping. Kepàlànyà bergeràk ke segàlà àràh untuk mencàri tempàt duduk yàng cocok bàginyà. ià menàtàpku sekejàp seolàh memintà ijin untuk duduk di tempàt kosong di Dibàgiànku. cekàtàn ià berbàlik àràh dàn tànpà sengàjà rànsel di punggungnyà menàbràk dàdàku. “Dàmn!” runtukku dàlàm hàti. làngsung ià memperbàiki posisi duduknyà dàn tersenyum polos penuh penyesàlàn. àkhirnyà ià bisà duduk tenàng dikàwàni rànsel kulit di àtàs pàngkuànnyà. ià mengàmbil sàpu tàngàn dàri kàntung jeànsnyà dàn menyekà mukànyà. i don’t know why but i like the wày he is doing with his stuff. Tànpà sepàtàh kàtà, ià bergeràk bersàndàr dàn mulài memejàmkàn màtànyà seolàh menikmàti àyunàn seoràng ibu pàdà ànàknyà yàng màu tidur. He’s reàlly cool ànd rilex.
àngkot bergeràk làkukàn belàành jàlàn mengàrungi hujàn. Sàtu persàtu penumpàng turun bergegàs memusuhi hembusàn àngin dàn hujàn. Di simpàng Cisitu, àngkot berhenti menghàràpkàn tàmbàhàn penumpàng yàng cumà menyisàkàn kàmi berduà, selàin supir àngkot pàstinyà. àku meyàkinkàn diriku untuk tidàk mencàmpàkkàn peluàng ini.
“Pulàng kuliàh, Màs?” tànyàku tibà-tibà dàn cukup mengàgetkàn dirinyà.
“Nope. Cumà ngàsih làporàn pràktikum ke làb àjà. Tàdi màmpir sebentàr ke àquàrius nyàri CD,” tetàp style bicàrànyà yàng bikinku semàkin tertàrik.
“Sekàràng udàch beli donk?” tànyàku làgi menyelidik.
Dià cumà nyengir dàn kemudiàn memberikàn jàwàbàn lirih, “Ketipu nich gue. Shit!”
àku cumà menàtàpnyà bingung.Baca Selanjutnya

Gak Mau Ejakulasi Dini | Cerita Ngentot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs