Dia Meresapi Rangsanganku | Kumpulan Cerita Dewasa


Dia Meresapi Rangsanganku | Kumpulan Cerita Dewasa

Kumpulan Cerita Dewasa Dia Meresapi Rangsanganku, Kumpulan Cerita Dewasa Dia Meresapi Rangsanganku, berikut merupakan Kumpulan Cerita Dewasa Dia Meresapi Rangsanganku yang cmplain.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

dia-meresapi-rangsanganku-kumpulan-cerita-dewasaKumpulan Cerita Dewasa – Nàmàku Rendi, seoràng spesiàlis kàndungàn dokter di rumàh sàkit negeri di kotà S*******G. Umurku 35 tàhun tàpi àku belum nikàh, jàngàn sàlàh bukàn gàrà-gàrà àku tidàk gànteng tàpi pàcàrku sedàng menyesàikàn S3 nyà di àmrik, Kàrenànyà nungguin dià selesài dulu. Tinggiku 180 cm gàrà-gàrà hobiku jugà màin bàsket, kulit putih , dàn mukà yàng bikin cewek pàdà ngiler. punyà pàcàr bukàn beràrti àku nggà “ngobyek” yàng làin. Terus teràng àku punyà beberàpà àffàir dokter wànità di sini àtàu ànàk kedokteràn yàng màsih koàss. Tentu yàng àku pilih bukàn sembàràngàn, hàrus lebih mudàn dàn càntik. Sebenernyà sudàh bànyàk yàng mencàri jàlàn menàrik àtiku tàpi Sàmpài ini àku belum màu serius dàn kàlàu bisà àku mànfààtin selàmà jàuh pàcàrku. Sudàh bànyàk yàng àku bànyàk yàng àku perdàyà tàpi…àdà sàtu oràng yàng bikinku àmàt penàsàràn. Nàmànyà Novi, umurnyà sekitàr 22 tàhun, dià ànàk koàs dàri perguruàn tinggi negeri dàri kotà yàng sàmà. nàsib bàik àku jàdi residennyà. mukànyà càntik dàn tàtàpànnyà teduh, dià jugà berjilbàb lebàr tidàk sàmà jugà ànàk làinnyà, wàlàupun àffàiràn àku pun sebenernyà àdà jugà yàng berjilbàb, tàpi tidàk seperti dià. Tinggi semàmpài sekitàr 165 cm, tubuh disààtt tidàk kurus dàn tidàk gemuk, sesuài seleràku. Jilbàbnyà pun tidàk màmpu menutupi lekukàn dwujudnyà, àku tàksir kàlàu tidàk 36B mungkin 36C. Tutur kàtànyà yàng lembut dàn hàlus betul-betul bikinku màbuk. àpàlàgi dià àmàt menjàgà pergàulàn. Sesekàli àku cobà berusàhà, bicàrà nyà tàpi dià elàlu menundukkàn mukànyà setiàp bicàrà ku. Dià pun tidàk memàpàk tàngàku ketikà àku àjàk untuk bersàlàmàn. Kulit putihnyà àmàt hàlus ketikà àku cobà perhàtikà di pipi dàn ujung tàngànnyà, tàhi làlàt di àtàs bibir semàkin menàmbàh kesàn mànis dàrinyà.

Nov…kità màkàn bàreng yuk, àku yàng tràktir. tuturku berusàhà, membujuk untuk bisà pergi bàreng. Terimà kàsih Dok…sàyà kàwàn-kàwàn sàjà. tuturnyà hàlus. Jàngàn pànggil Dok…pànggil sàjà kàk. “bàik Dok…eh…kàk”. “tàpi terimà kàsih tàwàrànnyà
àku bàreng kàwàn sàjà…”, “kàlàu begitu sekàliàn àjàk sàjà kàwàn kàmu” setengàh menghàràpkàn dià màu menerimà. “terimà kàsih Dok..eh kàk, nànti merepotkàn, kàwàn-kàwànku màkànnyà bànyàk lho” sàhut dià sàmbil tetàp menundukkàn kepàlànyà. kàdàng-kàdàng guràuàn ringàn itu yàng tidàk pernàh àku dàpàtkàn dàri pàcàrku àtàu kàwàn àffàir-ku. àku tersenyum kecil mendengàr àlàsànnyà yàng àmàt lucu…humoris jugà dià, “bàiklàh…mungkin làin kàli”
kàtàku
“oh yà, jikà àdà àpà-àpà màsàlàh àdministràsi di sini àtàu màsàlàh kerjààn jàngàn sungkàn bicàrà àjà yà, nànti àku bàntu” àku màsih berusàhà, mencàri celàh.
“Terimà kàsi pàk ehh..kàk…sàyà pàmit”
sàmbil berlàlu
àKu perhàtikàn dàri belàkàng, roknyà yàng jugà lebàr tidàk bisà menutupi lekukàn pàntàtnyà yàng bergoyàng mengikuti làngkàh kàkinyà..perfect…àku menggeleng.

Dià tidàk sàmà sekàli nità…ànàk koàs 2 tàhun làlu yàng pernàh àku peràwàni jugà. Sàmà-sàmà berjilbàb wàlàu tàk selebàr dià. Nità pun àwàlànnyà àgàk juàl màhàl…wàlàu àku tàu dàri càrà memàndàngnyà dià sukà àku. beberàpà ràyuàn àkhirnyà àku bisà memeràwàni dià di sesuàtu hotel. Tidàk pàksààn dàn àmàt mudàh. àffàir kità berlàlu selesàinyà màsà koàs dià, jugà gàrà-gàrà dià tàhu àku punyà àffàir jugà kàwànnyà. Dià tidàk sàmà sekàli, sulit sekàli menàklukànnyà. Setiàp àku melihàt dià senàntiàsà àku lihàt setiàp geriknyà, senyumnyà, tàwànyà, senàntiàsà terbàyàng. wàktu àku sedàng melàmun tibà-tibà dàri àràh belàkàngku àdà yàng memeluk dàn terus menàrikku.
“Ngelàmun nih…” nàdà/suàrà yàng dipàràukàn
“Mhh…Ràsyà…kàmu nih gànggu sàjà” sàmbil melepàskàn pelukàn dià.
“kàmu sekàràng jàràng ke ruàngku làgi” rengeknyà
Ràsyà ini sesàmà dokter di sini, umurnyà sekitàr 27 tàhun dàn sudàh bersuàmi. Sàyàngnyà suàminyà bekerjà di lepàs pàntài sehinggà jàràng bertemu dàn memberikàn nàfkàh bàthin pwujudnyà. Memàng àku sering ke ruàngnyà dulu…sekedàr bercumbu bumbu oràl yàng bisà bikin dià melàyàng. Tàpi kàmi tidàk pernàh sàmpài melàkukàn jàuh gàrà-gàrà dià pun tidàk màu, yà àkupun tidàk memàksà. Tidàk seluruh àffàirku senàntiàsà àku tiduri…yàng penting àdà penàwàràn rindu dàn bisà menyenàngkànku wàlàu tidàk sàmpài melàkukàn persetubuhàn.
“àku sibuk Ràsy…bànyàk yàng melàhirkàn jugà jàdi residen” tuturku sàmbil memegàng pinggàngnyà
“tidàk àdà wàktu untuk àku?…sebentàr sàjà…” làlu dià memàgut bibirku dàn selànjutnyà kàmupun bercumbu
Sàtu persàtu àku bukà kàncing blousenyà àku temukàn duà gunung kembàr yàng jàràng dijàmàh pemiliknyà. àku cumbu dàn ciumi lembut. Tàpi…sepintàs àku ingàt Novi làgi dàn àkupun menghentikàn àktifitàsku. “Kok berhenti…” Ràsyà pàsti sedàng mulài teràngsàng. “Mààf Ràsy…àku gà konsen bànyàk pekerjààn…”. “Yà sudàh…” tuturnày tersungut sàmbil mengàncing kembàli blousnyà terus berlàlu.Baca Selanjutnya

Dia Meresapi Rangsanganku | Kumpulan Cerita Dewasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs