Cerita Ngentot Lubang Sempit


Cerita Ngentot Lubang Sempit

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-ngentot-lubang-sempitCerita Sex – Cerità ini bermulà ketikà àku berumur 32 tàhun,
àku wàktu itu sudàh bekerjà sebàgài kepàlà bàgiàn di sebuàh perusàhààn BUMN,
penghàsilànku lebih dàri cukup.
àpàpun bisà kupenuhi, hànyà sàtu yàng belum dàpàt kuràih, yàitu kebàhàgiààn keluàrgà, àtàu dengàn kàtà làin punyà istri dàn punyà ànàk. àku hidup sebàgài bujàngàn, kàdàng untuk memenuhi hàsràt biologisku, àku mencàrter wànità màlàm yàng kesepiàn.

Ketikà itu àku màsih kost di kotà à, kotà yàng indàh dàn tidàk terlàlu ràmài, sebàb di kotà à itulàh àku bekerjà. àku kost di rumàh seoràng ibu mudà dengàn sàtu ànàk gàdisnyà. Sebut sàjà ibu mudà itu àdàlàh Tànte Lindà, dàn ànàk gàdisnyà yàng màsih 12 tàhun usiànyà dàn duduk di bàngku SMP kelàs 1, nàmànyà Lià. Suàmi Tànte Lindà, sebut sàjà Oom Joko bekerjà di ibukotà, di suàtu instànsi pemerintàh, dàn mempunyài jàbàtàn stràtegis. Setiàp 2 minggu sekàli, Oom Joko pulàng ke kotà à, àku sendiri cukup àkràb dengàn Oom Joko, umurku dengànnyà tidàk terlàlu terpàut jàuh. Oom Joko àku tàksir bàru berumur sekitàr 35 tàhun, sedàngkàn Tànte Lindà justru lebih tuà sedikit, 37 tàhun. àku menyebut merekà Oom dàn Tànte, sebàb wàlàupun bedà umur àntàrà àku dàn merekà sedikit, tetàpi merekà sudàh berkeluàgà dàn sudàh punyà seoràng ànàk gàdis.

Tànte Lindà merupàkàn seoràng sekretàris di sebuàh perusàhààn otomotif di kotà B yàng jàràknyà tidàk begitu jàuh dàri kotà à. Tànte Lindà beràngkàt pàgi dàn pulàng màlàm, begitu seterusnyà setiàp hàrinyà, sehinggà àku kuràng begitu dekàt dengàn Tànte Lindà. Justru kepàdà ànàk gàdisnyà yàng màsih SMP yàng bernàmà Lià, àku meràsà dekàt. Sebàb pàdà hàri-hàri kosongku, Lià làh yàng menemàniku.

Selàmà tinggàl serumàh dengàn Tànte Lindà dàn ànàk gàdisnyà, yàitu Lià, àku tidàk pernàh berpikiràn buruk, misàlnyà ingin menyetubuhi Tànte Lindà àtàu yàng làinnyà. àku mengànggàpnyà sudàh seperti kàkàk sendiri. Dàn kepàdà Lià, àku jugà sudàh mengànggàpnyà sebàgài keponàkànku sendiri pulà. Sàmpài àkhirnyà ketikà suàtu hàri, hujàn gerimis rintik-rintik, pekerjààn kàntor telàh selesài àku kerjàkàn, dàn sààt itu hàri màsih àgàk siàng. àku màlàs sekàli ingin pulàng, làlu àku berpikir berbuàt àpà di hàri seperti ini sendiriàn. àkhirnyà àku putuskàn meminjàm kàset VCD Blue Film yàng berjudul Tàrzàn X ke rekàn kerjàku. Kebetulàn dià selàlu membàwànyà, àku pinjàm ke dià, làlu àku cepàt-cepàt pulàng. Keàdààn rumàh màsih sàngàt sepi, sebàb Lià màsih sekolàh, dàn Tànte Lindà bekerjà. Kàrenà àku kost sudàh cukup làmà, màkà àku dipercàyà oleh Oom Joko dàn Tànte Lindà untuk membuàt kunci duplikàt. Jikà sewàktu-wàktu àdà perlu di rumàh, jàdi tidàk hàrus repot menunggu Lià pulàng àtàupun Tànte Lindà pulàng.

àku sebetulnyà ingin menyàksikàn film tersebut di kàmàr, entàh kàrenà màsih sepi, màkà àku menyàksikànnyà di ruàng keluàrgà yàng kebetulàn tempàtnyà di làntài àtàs. àh.. làmà jugà àku tidàk menyàksikàn film seperti ini, dàn memàng làmà jugà àku tidàk ML (màking love) dengàn wànità màlàm yàng biàsà kupàkài àkibàt stres kàrenà kerjààn yàng tidàk àdà hàbis-hàbisnyà.

àku mulài memutàr film tersebut, dengàn ukuràn TV Sony Kiràrà Bàso, seàkàn àku menyàksikàn film bioskop, àdegàn demi àdegàn syur membuàtku mulài bernàfsu dàn membuàt bàtàng kemàluànku berontàk dàri dàlàm celànàku. àku kàsihàn pàdà àdik kecilku itu, màkà kulepàskàn sàjà celànàku, kulepàskàn jugà bàjuku, sehinggà àku hànyà menggunàkàn kàos singlet ketàt sàjà. Celànà pànjàng dàn celànà dàlàmku sudàh kulepàskàn, màkà mulài berdiri dengàn kencàng dàn kokohnyà bàtàng kemàluànku yàng hitàm, pànjàng, besàr dàn berdenyut-denyut. àku menikmàtinyà sesààt, sàmpài àkhirnyà kupegàngi sendiri bàtàng kemàluànku itu dengàn tàngàn kànànku. Màtàku tetàp konsentràsi kepàdà làyàr TV, melihàt àdegàn-àdegàn yàng sudàh sedemikiàn pànàsnyà. Tàrzàn yàng bodoh itu sedàng diàjàri oleh wànitànyà untuk memàsukkàn bàtàng kemàluànnyà itu ke lubàng kemàluàn si wànità.Baca Selanjutnya

Cerita Ngentot Lubang Sempit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs