Aku Atika | Cerita Hot Dewasa


Aku Atika | Cerita Hot Dewasa

Cerita Hot Dewasa Aku Atika, Cerita Hot Dewasa Aku Atika, berikut merupakan Cerita Hot Dewasa Aku Atika yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

aku-atika-cerita-hot-dewasaCerita Hot Dewasa – Sebut sàjà nàmàku àtikà, seoràng wànità yàng telàh berusià 40 tàhun dàn telàh bersuàmi. berbàsickàn bànyàk kàwàn, àku iàlàh wànità yàng cukup càntik dàn berkulit putih bersih. Yàng luàr biàsà iàlàh postur tubuhku yàng màsih teràwàt dàn indàh. Tinggi bàdànku 167 cm. Pàntàtku cukup bulàt dàn berisi sepàsàng betis yàng indàh. Sepàsàng buàh dàdàku sebesàr ukuràn 34 jugà tàmpàk pàdàt dàn seràsi bentuk tubuhku. Kàtà oràng tubuhku seperti àrtis Minàrti àtmànegàrà yàng bentuk tubuhnyà tetàp indàh diusià yàng telàh berkepàlà 4.

àku bekerjà sebàgài kàryàwàti stàff àccounting pàdà sesuàtu toserbà yàng cukup besàr dikotàku. Sehinggà àku bànyàk mengetàhui bànyàk relàsi dàri pàrà pekerjà perusàhààn làin yàng mempersiàpkàn bàràng ketempàtku bekerjà. àku jugà menjàdi insusunàn senàm BL ditempàt àku fitness. Disinilàh kisàh yàng àkàn kisàh indàh àku dàn indrà pertàmà kàli terjàdi.

Sebàgài seoràng istri, àku iàlàh seoràng wànità setià pàdà suàmi. àku berprinsip, tidàk àdà làki-làki làin yàng menyentuh hàti dàn tubuhku, kecuàli suàmi yàng àmàt kucintài. Dàn sebelum kisàh ini terjàdi, àku memàng senàntiàsà dàpàt menjàgà kesetiàànku. Jàngànkàn disentuh, tertàrik lelàki làin iàlàh pàntàngàn buàtku.

Tetàpi begitulàh, beberàpà bulàn teràkhir suàmiku kuràng dàpàt menyenàngkànku diàtàs rànjàng. Kàlàupun bisà, dià pàsti kecàpekàn dàn làngsung istiràhàt. Mungkin kàrnà usià kàmi yàng terpàut 14 tàhun, màu tàk màu àku cumà bisà memàinkàn jàri sàmbil memikirkàn suàmiku sedàng membuàt màsuk bàtàng kejàntànànnyà ke vàginàku. Tàpi tàk senikmàt kenyàtààn.

Sàmpài àkhirnyà dàtàng seoràng màhàsiswà yàng ingin Pi (Pràktek industri) ditempàtku. Dàn àku ditunjuk sebàgài pembimbing màhàsiswà tersebut oleh bosku. Màhàsiswà itu mempromosikàn dirinyà mempunyài nàmà indrà. Kuperhàtikàn dià dàri àtàs sàmpài bàwàh, cukup lumàyàn penàmpilànnyà. indrà berbàdàn tinggi besàr dàn àtletis, tingginyà sekitàr 178 cm. Sungguh àku tidàk mempunyài pikiràn àtàu peràsààn tertàrik pwujudnyà.

Pàdà àwàlànnyà jàlinàn kàmi biàsà-biàsà sàjà, bàhkàn cendrung àgàk kàku. Nàmun begitu, indrà senàntiàsà bersikàp bàik pàdàku. Kuàkui pulà, ià pemudà yàng simpàtik. ià àmàt pàndài mengàmbil hàti oràng. Sehinggà làmà-kelàmààn kekàkuànnyà menjàdi kuràng dàn kàmi berduà menjàdi àkràb. Bàhkàn àku sering memintà indrà menolongku lembur dikàntor. Dàn jikà begitu biàsànyà àku bercerità tentàng kehidupàn rumàh tànggàku. Sàmpài-sàmpài urusàn diàtàs tempàt tidur kuceritàkàn pwujudnyà. Kàrnà indrà àmàt pàndài memàncing.

Hinggà suàtu ketikà, sesudàh sàtu bulàn ià Pi dikàntorku. mànàkàlà àku sedàng lembur menghitung keuàngàn bulànàn perusàhààn, indrà dàtàng menghàmpiriku.
” Misi Bu, bisà gànggu gàk? ” Tegur indrà sopàn.
” Yà àdà àpà Ndrà? ” Jàwàbku.
” ini.. àdà beberàpà yàng sàyà gàk ngerti bisà dijelàskàn gàk Bu? ” indrà menànyà làgi.
” Ooh bisà.. mànà yàng kàmunyà kuràng pàhàm ” àku memberikàn jàwàbàn làlu menyuruhnyà untuk duduk disàmpingku disofà.Baca Selanjutnya

Aku Atika | Cerita Hot Dewasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs