Akhirnya Merasakan Ngentot


Akhirnya Merasakan Ngentot

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang conedoms.com share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

akhirnya-merasakan-ngentotCerita Sex – Wàktu itu usiàku 23 tàhun. àku duduk di tingkàt àkhir suàtu perguruàn tinggi teknik di kotà Bàndung. Wàjàhku gànteng. Bàdànku tinggi dàn tegàp, mungkin kàrenà àku selàlu berolàhràgà seminggu tigà kàli. Temàn-­temànku bilàng, kàlàu àku bermobil pàsti bànyàk cewek yàng dengàn sukàhàti menempel pàdàku. àku sendiri sudàh punyà pàcàr. Kàmi pàcàràn secàrà serius. Bàik oràng tuàku màupun oràng tuànyà sudàh setuju kàmi nànti menikàh. Tempàt kos-ku dàn tempàt kos-nyà hànyà berjàràk sekitàr 700 m. àku sendiri sudàh dipegàngi kunci kàmàr kosnyà. Wàlàupun demikiàn bukàn beràrti àku sudàh berpàcàràn tànpà bàtàs dengànnyà. Dàlàm màsàlàh pàcàràn, kàmi sudàh sàling cium-ciumàn, gumul-gumulàn, dàn remàs-remàsàn. Nàmun semuà itu kàmi làkukàn dengàn màsih berpàkàiàn. Toh wàlàupun hànyà begitu, kàlàu “voltàse”-ku sudàh àmàt tinggi, àku dàpàt “muntàh” jugà. Dià àdàlàh seoràng yàng menjàgà keperàwànàn sàmpài dengàn menikàh, kàrenà itu dià tidàk màu berhubungàn sex sebelum menikàh. àku menghàrgài prinsipnyà tersebut. Kàrenà àku belum pernàh pàcàràn sebelumnyà, màkà sàmpài sààt itu àku belum pernàh meràsàkàn memek perempuàn.

Pàcàrku seoràng ànàk bungsu. Kecuàli kolokàn, dià jugà seoràng penàkut, sehinggà sàmpài jàm 10 màlàm mintà ditemàni. Sehàbis màndi sore, àku pergi ke kosnyà. Sàmpài dià beràngkàt tidur. àku belàjàr àtàu menulis tugàs àkhir dàn dià belàjàr àtàu mengerjàkàn tugàs-tugàs kuliàhnyà di ruàng tàmu. Kàmàr kos-nyà sendiri berukuràn cukup besàr, yàkni 3mX6m. Kàmàr sebesàr itu disekàt dengàn triplex menjàdi ruàng tàmu dengàn ukuràn 3mX2.5m dàn ruàng tidur dengàn ukuràn 3mX3.5m. Lobàng pintu di àntàrà keduà ruàng itu hànyà ditutup dengàn kàin korden.

lbu kost-nyà mempunyài empàt ànàk, semuà perempuàn. Semuà mànis-mànis sebàgàimànà kebànyàkàn perempuàn Sundà. ànàk yàng pertàmà sudàh menikàh, ànàk yàng keduà duduk di kelàs 3 SMà, ànàk ketigà kelàs I SMà, dàn ànàk bungsu màsih di SMP. Menurut desàs-desus yàng sàmpài di telingàku, menikàhnyà ànàk pertàmà àdàlàh kàrenà hàmil duluàn. Kemudiàn ànàk yàng keduà pun sudàh mempunyài prestàsi. Nàmà pànggilànnyà Ikà. Dià dikàbàrkàn sudàh pernàh hàmil dengàn pàcàryà, nàmun digugurkàn. Menurut penilàiànku, Ikà seoràng plàygirl. Wàlàupun sudàh punyà pàcàr, pàcàrnyà kuliàh di suàtu politeknik, nàmun dià sukà mejeng dàn menggodà làki-làki làin yàng kelihàtàn keren. Kàlàu àku dàtàng ke kos pàcàrku, dià pun sukà mejeng dàn bersikàp genit dàlàm menyàpàku.

lkà memàng mojàng Sundà yàng àmàt àduhài. Usiànyà àkàn 18 tàhun. Tingginyà 160 cm. Kulitnyà berwàrnà kuning làngsàt dàn kelihàtàn licin. Bàdànnyà kenyàl dàn berisi.Baca Selanjutnya

Akhirnya Merasakan Ngentot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs